Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi ogłasza konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoi.

Regulamin konkursu ofert na wynajem lokalu użytkowego

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy dokument (zwany dalej Regulaminem) określa warunki składania ofert na wynajem lokalu użytkowego, przeznaczonego na prowadzenie działalności gastronomicznej (kawiarnia) w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoi.

W postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych

  1. Organizatorem konkursu ofert (zwanego dalej „konkursem”) jest Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi (zwana dalej „Organizatorem” lub „Wynajmującym”).

Adres: Zawoja 1476, 34-222 Zawoja

Telefon: 33 877 50 41

E-mail: info@bibliotekazawoja.pl

Strona internetowa: www.bibliotekazawoja.pl

  • Zasady konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
  • W celu prawidłowego przygotowania złożenia oferty, Uczestnik konkursu powinien zapoznać się z wszelkimi informacjami zawartymi …

    Czytaj więcej Konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego

Zgodnie z zapisem § 34 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r., w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoi, sporządzone na dzień 31.12.2020r. w formie bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki oraz informacji dodatkowej, zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zawoja.

Czytaj więcej Sprawozdanie finansowe 2020

Szanowni Państwo, informujemy, że w związku z decyzją Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o czasowym zamknięciu instytucji kultury, Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi będzie nieczynna dla Czytelników od 7 do 29 listopada 2020 r. W okresie tym nie będą realizowane wypożyczenia, zamówienia oraz zwroty książek. Przypominamy o możliwości prolongaty online. Życzymy zdrowia wszystkim naszym czytelnikom w tym trudnym okresie i mamy nadzieję, że zobaczymy się już w grudniu            

Czytaj więcej Biblioteka nieczynna dla Czytelników od 7 do 29 listopada 2020 r.