REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU LITERACKIEGO
„Ojczyzna to kraj…”

1.Organizator konkursu
Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi
2. Cele konkursu:
– uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
–  rozwijanie uczuć patriotycznych,
– rozwijanie talentów literackich wśród dzieci i młodzieży,
– uwrażliwienie na piękno ojczystego języka.
3. Zasady uczestnictwa:
– uczestnikami konkursu są uczniowie kl. IV-VI, kl. VII-VIII oraz gimnazjum  z terenu Gminy Zawoja,
– zadaniem uczestników jest samodzielne napisanie jednego wiersz lub refleksji o tematyce związanej z tytułem konkursu,
– w konkursie mogą wziąć udział jedynie prace samodzielnie napisane przez uczestników konkursu.
4. Termin nadsyłania prac
Pracę należy złożyć  w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zawoi  Centrum w terminie do dnia 26 listopada 2018r.
5. Ogłoszenie wyników
– 30 listopada 2018r.
6. Ocena  prac
– ocenę prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora.
7. Nagrody
– dla zwycięzców przewidziano nagrody.
8.  Do pracy należy dołączyć  kartę uczestnika konkursu ( zał. do regulaminu)
9. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika konkursu na przetwarzanie przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zawoi jego danych osobowych (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1)  na potrzeby promocji oraz organizacji konkursu oraz na zamieszczenie wizerunku dziecka w celach związanych z upublicznieniem fotorelacji z jego przebiegu na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoi, Wirtualnej Zawoi oraz w prasie lokalnej Pod Diablakiem.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na publikację wizerunku jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w konkursie. Rodzic/opiekun prawny w każdej chwili ma prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawienia.

Serdecznie zapraszamy
Wszelkich informacji związanych z organizacją i przebiegiem konkursu udziela organizator tel. 33 8775041