Regulamin Gminnego Konkursu Pięknego Czytania
Dla uczniów klas I – III szkół  podstawowych

I. Organizator
Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi

II. Data i miejsce konkursu
10.05. 2018 r. o godz. 10.00
Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi

III. Cele konkursu:

  • promocja czytelnictwa,
  • budzenie zainteresowań wartościową literaturą dziecięcą,
  • kształtowanie umiejętności pięknego czytania i rozumienia tekstu.

IV. Przebieg konkursu:

  • w konkursie biorą udział uczniowie kl. I- III ( maksymalnie  dwie osoby   z każdej klasy),
  • uczestnicy konkursu czytają fragment dowolnej, ulubionej książki,
  • czas czytanego utworu nie może przekroczyć 5 minut,
  • komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny uczestników, kierując się następującymi kryteriami: doborem repertuaru, interpretacją utworu, kulturą słowa, ogólnym wyrazem artystycznym,
  • zgłoszenia pisemne uczestników konkursu  należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.05.2018 na adres : Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi 34-222 Zawoja, (zał. Karta  zgłoszenia uczestnika)
  • dla zwycięzców przewidziano nagrody książkowe.

Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika konkursu na przetwarzanie przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zawoi jego danych osobowych na potrzeby promocji oraz organizacji konkursu oraz na zamieszczenie wizerunku dziecka w celach związanych z upublicznieniem fotorelacji z jego przebiegu na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoi, Wirtualnej Zawoi oraz w prasie lokalnej Pod Diablakiem.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na publikację wizerunku jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w konkursie. Rodzic/opiekun prawny w każdej chwili ma prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawienia.

Serdecznie zapraszamy
Wszelkich informacji związanych z organizacją i przebiegiem konkursu udziela organizator tel. 33 8775041