Organizatorzy:
– Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi

Cele konkursu:
– prezentowanie najciekawszych dzieł literatury polskiej i powszechnej,
– popularyzacja piękna i kultury języka polskiego.

Przebieg konkursu:
1) W konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych. Uczestnicy będą oceniani
w dwóch grupach:
a) klasy „0” – II
b) klasy III – V

2) Na konkurs szkoła typuje czterech recytatorów:

  1. a) dwie osoby z klas „0” – II
  2. b)  dwie osoby z klas III – V

3)  Konkursu odbędzie się  7 marca 2019 r. o godzinie 9.00 w sali BCK w Zawoi Centrum

4)  Każdy uczestnik przygotowuje do konkursu dwa utwory: poetycki i fragment prozy.
Łączny czas recytacji nie może przekroczyć 5 minut. Tematyka utworów dowolna.

5) Komisja Konkursowa dokona oceny recytacji według następujących kryteriów:
a) dobór repertuaru odpowiedni do wieku recytatora,
b) sposób interpretacji tekstu,
c) ogólny wyraz artystyczny.

Postanowienia końcowe:

6) Ogłoszenie wyników oraz rozdanie dyplomów i nagród rzeczowych odbędzie się w dniu konkursu tj.  7  marca 2019 r.
7) Zgłoszenia pisemne recytatorów (na załączonym formularzu zgłoszenia) należy przesłać w terminie nieprzekraczalnym do dnia   1 marca 2019 r. na adres:

Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi lub e-mailem (scan) na adres: gbpzawoja@gmail.com

8) Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika konkursu na przetwarzanie przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zawoi jego danych osobowych na potrzeby promocji oraz organizacji konkursu oraz na zamieszczenie wizerunku dziecka w celach związanych z upublicznieniem fotorelacji z jego przebiegu na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoi, Wirtualnej Zawoi oraz w prasie lokalnej Pod Diablakiem

9) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na publikację wizerunku jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w konkursie. Rodzic/opiekun prawny w każdej chwili ma prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawienia.
10) Wszelkich informacji związanych z organizacją i przebiegiem konkursu udziela Lucyna Malczyk