Zgodnie z zapisem § 34 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r., w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoi, sporządzone na dzień 31.12.2020r. w formie bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki oraz informacji dodatkowej, zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zawoja.