Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bibliotekazawoja.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 15.03.2019r .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23.09.2020r .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kamil Kozina,gbpzawoja@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 877 50 41. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

1) Wejście dla osób niepełnosprawnych do budynku Gminnej Biblioteki Publicznej jest możliwe jedynie na poziomie parteru przez drzwi prowadzące do sali widowiskowej Babiogórskiego Centrum Kultury. W budynku Gminnej Biblioteki Publicznej zapewnione jest informowanie na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny. Tablice informacyjne z oznakowaniem kierunków poruszania się.
W pomieszczeniach filii Gminnej Biblioteki Publicznej nie ma możliwości zapewnienia obsługi osób niepełnosprawnych.
2) Korytarze na parterze przystosowane są dla osób niepełnosprawnych. Brak windy.
3) Brak pochylni ruchomej
4) Przy budynku Gminnej Biblioteki Publicznej dostępne jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Strona podmiotowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoi posiada następujące ułatwienia:
– podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
– możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
– możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
– mapa strony
– focus wokół elementów nawigacyjnych